Category
  Brands
   Blog
     No products found
     User
     Menu

     Terms and Conditions

     Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby

     Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Nejlevnejsiobaly.cz umístěného na webovém rozhraní www.nejlevnejsiobaly.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností:

     INPA, s.r.o.

     Holandská 464, Pardubičky, Pardubice 533 01

     IČ: 28854586

     DIČ: CZ28854586

     telefonní číslo: + 420 702 118 505

     kontaktní e-mail: info@nejlevnejsiobaly.cz

     jako prodávajícím     a podnikatelem či právnickou osobou

     jako kupujícím

     (oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).


     1.    Úvodní ustanovení

       1.1.   Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní.

       1.2.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, Podmínkami užití webového rozhraní, a dále podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

       1.3.   Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby.

       1.4.   Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.

       1.5.   Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.


     2.    Objednávka a uzavření smlouvy

       2.1.   Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

       2.2.   Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.

       2.3.   Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

       2.4.   Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího.

       2.5.   Po uzavření Smlouvy nemá kupující nárok na zrušení objednávky. Zrušit objednávku lze pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. V případě zrušení objednávky po vzájemné dohodě smluvních stran z důvodů na straně kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 30 % z ceny zboží. Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.


     3.   Dodací podmínky

       3.1.   Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

       3.2.   Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

       3.3.   Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

       3.4.   Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

       3.5.   Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

       3.6.   Doprava zdarma je u objednávek v hodnotě nad 5 000,- Kč bez DPH.


     4.   Platební podmínky

      4.1.  Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

                 - v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;

                 - bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

       4.2.   Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

       4.3.   Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

       4.4.   V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.

       4.5.   Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).


     5.   Odstoupení od smlouvy

       5.1.   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

       5.2.   Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 2 týdny. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží. Pokud se jednalo o zboží vyráběné zakázkově, činí smluvní pokuta 100 % z ceny zboží.

       5.3.   Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

       5.4.   Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

       5.5.   Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

       5.6.   Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.


     6.   Práva z vadného plnění

       6.1.   Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.


     7.   Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

       7.1.   Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

                - uchovávat jako důvěrné;

                - neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;

                - nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

                - nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

        7.2.   Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.


     8. Ochrana osobních údajů

       8.1.   Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Společnosti plní Společnost prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k dispozici na adrese https://www.nejlevnejsiobaly.cz/ochrana-osobnich-udaju/.


     9. Zasílání obchodní sdělení a ukládání cookies

       9.1.   Některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Společnosti na Elektronickou adresu Zákazníka či na telefonní číslo Zákazníka. Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní Společnost prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k dispozici na adrese https://www.nejlevnejsiobaly.cz/ochrana-osobnich-udaju.

       9.2.   Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Společnosti ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na zařízení Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


     10.    Závěrečná ustanovení

       10.1.   Účastníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které při jednání o uzavření Smlouvy označili za důvěrné.

       10.2.   Písemnosti si budou účastníci doručovat na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na adresu naposledy písemně druhému účastníku sdělenou; nebude-li účastník na uvedené adrese zastižen, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy byla tato uložena na místně příslušné úřadovně veřejného přepravce poštovních zásilek.

       10.3.   Účastníci ujednali, že k řešení případných sporů vyplývajících ze Smlouvy je obecný soud místně příslušný Společnosti.

       10.4.   OP nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.

     Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později

     Košík obsahuje nepovolené položky.

     Shopping cart is empty

     Show basket

     The article was added to comparison

     Please wait...
     Unable to complete your order, please try again later

     Write us

     Do you want to write us sth about our products or e-shop? Do not hesitate to write us.

     Acceptance with the processing of personal data is mandatory.

     Message sent
     Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později